Privacy verklaring

 

The Mothership Academy respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden
voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of
tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing
is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.themothershipacademy.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
The Mothership Academy
KVK nummer: 81911386

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij
wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke
wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
● de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
● alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
● de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet
toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen
tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
● vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
● vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door The Mothership Academy en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect
kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@themothershipacademy.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop
u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden
opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk
van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met
2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment
van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@themothershipacademy.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen
geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het
inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we
u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het
gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we
de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.
Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee
kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies
maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking
cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Facebook (tracking cookie)
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op
uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
Cindy Schuurink, cindy@themothershipacademy.nl

Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, applicable laws and regulations and their compliance. If you disagree with any of the stated terms and conditions, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this site are secured by relevant copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is allowed to temporarily download one duplicate of the materials (data or programming) on The Mothership Academy’s site for individual and non-business use only. This is the just a permit of license and not an exchange of title, and under this permit you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial use , or for any public presentation (business or non-business);
  3. attempt to decompile or rebuild any product or material contained on The Mothership Academy’s site;
  4. remove any copyright or other restrictive documentations from the materials; or
  5. transfer the materials to someone else or even “mirror” the materials on other server.
 2. This permit might consequently be terminated if you disregard any of these confinements and may be ended by The Mothership Academy whenever deemed. After permit termination or when your viewing permit is terminated, you must destroy any downloaded materials in your ownership whether in electronic or printed form.

3. Disclaimer

 1. The materials on The Mothership Academy’s site are given “as is”. The Mothership Academy makes no guarantees, communicated or suggested, and thus renounces and nullifies every single other warranties, including without impediment, inferred guarantees or states of merchantability, fitness for a specific reason, or non-encroachment of licensed property or other infringement of rights. Further, The Mothership Academy does not warrant or make any representations concerning the precision, likely results, or unwavering quality of the utilization of the materials on its Internet site or generally identifying with such materials or on any destinations connected to this website.

4. Constraints

In no occasion should The Mothership Academy or its suppliers subject for any harms (counting, without constraint, harms for loss of information or benefit, or because of business interference,) emerging out of the utilization or powerlessness to utilize the materials on The Mothership Academy’s Internet webpage, regardless of the possibility that The Mothership Academy or a The Mothership Academy approved agent has been told orally or in written of the likelihood of such harm. Since a few purviews don’t permit constraints on inferred guarantees, or impediments of obligation for weighty or coincidental harms, these confinements may not make a difference to you.

5. Amendments and Errata

The materials showing up on The Mothership Academy’s site could incorporate typographical, or photographic mistakes. The Mothership Academy does not warrant that any of the materials on its site are exact, finished, or current. The Mothership Academy may roll out improvements to the materials contained on its site whenever without notification. The Mothership Academy does not, then again, make any dedication to update the materials.

6. Links

The Mothership Academy has not checked on the majority of the websites or links connected to its website and is not in charge of the substance of any such connected webpage. The incorporation of any connection does not infer support by The Mothership Academy of the site. Utilization of any such connected site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The Mothership Academy may update these terms of utilization for its website whenever without notification. By utilizing this site you are consenting to be bound by the then current form of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any case identifying with The Mothership Academy’s site should be administered by the laws of the country of Netherlands The Mothership Academy State without respect to its contention of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

Privacy Policy

Your privacy is critical to us. Likewise, we have built up this Policy with the end goal you should see how we gather, utilize, impart and reveal and make utilization of individual data. The following blueprints our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
 • We will gather and utilization of individual data singularly with the target of satisfying those reasons indicated by us and for other good purposes, unless we get the assent of the individual concerned or as required by law.
 • We will just hold individual data the length of essential for the satisfaction of those reasons.
 • We will gather individual data by legal and reasonable means and, where fitting, with the information or assent of the individual concerned.
 • Personal information ought to be important to the reasons for which it is to be utilized, and, to the degree essential for those reasons, ought to be exact, finished, and updated.
 • We will protect individual data by security shields against misfortune or burglary, and also unapproved access, divulgence, duplicating, use or alteration.
 • We will promptly provide customers with access to our policies and procedures for the administration of individual data.

We are focused on leading our business as per these standards with a specific end goal to guarantee that the privacy of individual data is secure and maintained.